Elementi projekta


Element projekta 1: Stručno usavršavanje poučavatelja o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

U okviru ove projektne aktivnosti provodi se obrazovanje članova šireg projektnog tima o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, ishodima učenja i obrazovnim politikama. Ova aktivnost nužna je za upravljanje i koordinaciju aktivnosti izrade standarda kvalifikacija i definiranje ishoda učenja studijskih programa.

Element projekta 2: Stručno usavršavanje članova radnih skupina o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

U okviru ove projektne aktivnosti provodi se stručno usavršavanje nastavnika i vanjskih dionika uključenih u projekt vezano za osnovne odrednice reforme visokog obrazovanja kroz instrumente Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Ova aktivnost usmjerena je ka definiranju, razradi i primjeni koncepta ishoda učenja i definiranju standarda kvalifikacije. Problem nedostatka specifičnih znanja o sustavu kvalifikacija i ishodima učenja u sektoru građevinarstva nastoji se rješavati kroz prepoznavanje i osposobljavanje vanjskih eksperata koji sudjeluju u radu radnih skupina koji imaju mehanizme i mogućnosti povezivati širi aspekt sektora s obrazovanjem.

Element projekta 3: Razvoj modela obavljanja stručne prakse

U okviru ove projektne aktivnosti provodi se program stručnih praksi za 120 studenata diplomskog sveučilišnog studija (sa svakog fakulteta sudjeluje po 30 studenata). Ova aktivnost provodi se s ciljem razvoja i uspostavljanja modela stručne prakse i vrednovanja ishoda učenja stečenih stručnom praksom. Nakon stručne prakse provodi se anketno istraživanje studenata i poslodavaca vezano za ocjenu stečenih općih i stručnih kompetencija u području nosivih konstrukcija, prometnica, hidrotehnike i geotehnike.

Element projekta 4: Analiza područja građevinske struke – analitičke podloge

U okviru ove projektne aktivnosti analizira se područje građevinske struke kroz izradu analitičkih podloga (1) o stanju građevinarstva, (2) o stanju na tržištu rada i (3) obrazovnim politikama. Rezultati istraživanja i analiza podloga su za rad na razvoju standarda kvalifikacija i definiranje ishoda učenja studijskih programa.

Element projekta 5: Stručno usavršavanje nastavnika

U okviru ove projektne aktivnosti provodi se niz stručnih radionica za nastavnike i suradnike s ciljem razvoja i unaprjeđenja pedagoških, didaktičkih i tehničkih vještina. Sadržaj radionica usmjeren je ka primjeni suvremenih didaktičkih metoda, suvremenih metoda poučavanja (e-učenje, moduli za učenja na daljinu i slično).

Element projekta 6: Izrada standarda kvalifikacije i unaprjeđenje postojećih studijskih programa

Ključna aktivnost u projektu u okviru koje se ostvaruju specifični ciljevi projekta – izrada standarda kvalifikacije za preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva i diplomski sveučilišni studij građevinarstva te unaprjeđenje postojećih studijskih programa temeljenih na ishodima učenja (4 preddiplomska i 21 diplomski studijski program).

Rad na izradi standarda kvalifikacija i unaprjeđenja postojećih studijskih programa organizira se kroz 12 radnih skupina formiranih na fakultetima. Na Građevinskom fakultetu Osijek organizira se rad radnih skupina RS Nosive konstrukcije, RS Preddiplomski studij i RS Stručna praksa. Na Građevinskom fakultetu u Zagrebu organizira se rad radnih skupina RS Materijali, RS Geotehnika i RS Organizacija i tehnologija građenja. Na Građevinskom fakultetu u Rijeci organizira se rad radnih skupina RS Prometnice, RS Urbano inženjerstvo i RS Stručno usavršavanje nastavnika. Na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije Split organizira se rad radnih skupina RS Hidrotehnika, RS Opći smjer i RS Modeliranje konstrukcija.

Radnu skupinu čine predstavnici fakulteta (2 člana sa svakog fakulteta) te 3 vanjska dionika – predstavnika tržišta rada. Kod izbora eksperata vodi se računa da su podjednako zastupljeni svi sudionici procesa gradnje i građevinske djelatnosti.

Element projekta 7: Okrugli stol „Vizija inženjerskog obrazovanja“

Ova projekta aktivnost provodi se s ciljem ostvarivanja dijaloga svih dionika visokog obrazovanja uz prikaz mogućih scenarija inženjerskog obrazovanja u budućnosti. U okviru okruglog stola stvori će se uvjeti za povezivanje i umrežavanje visokog obrazovanja i tržišta rada u području građevinarstva. Prezentirat će se iskustva rada na projektu i način primjene instrumenata Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i izradi standarda kvalifikacija.

Element projekta 8: Nabava opreme

U okviru projekta provodi se nabava opreme koja će osigurati odgovarajuću razinu tehničke opremljenosti učionica i laboratorija za primjenu suvremenih didaktičkih metoda.

Element projekata 9:Studijski posjeti

U okviru projekta predviđena su dva studijska posjeta: jedan s ciljem dodatnog usavršavaju se o instrumentima za postizanje izvrsnosti u učenju i poučavanju građevinskih inženjera koju uspješno provodi The Centre for Engineering and Design Education, Loughborough University, Leicestershire, UK, http://cede.lboro.ac.uk/about-cede/, a drugi s ciljem usavršavanja u primjeni ishoda učenja i izradi standarda kvalifikacija na temelju iskustava građevinskog fakulteta u Beču, Industriebau und interdisziplinäre Bauplanung, Institut für interdisziplinäres Bauprozessmanagement, Technische Universität Wien, Austria, http://www.industriebau.tuwien.ac.at/.

Element projekta 10: Promidžba i vidljivost

U okviru projekta kontinuirano se provode promotivne i promidžbene aktivnosti u svrhu vidljivosti projekta i informiranja javnosti o važnosti ciljeva i rezultatima projekta.