19. 04. 2016.

Na Rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 19. travnja 2016. godine održana je konferencija „Hrvatski kvalifikacijski okvir, ishodi učenja i potrebe tržišta rada – neprijatelji ili saveznici?“.

Konferencija je održana u okviru realizacije ciljeva Strategije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2011.-2020. čiji su zadaci usmjereni na prilagodbu upisnih kvota potrebama tržišta rada (u suradnji s gospodarstvom, javnim sektorom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje), te posebno na identificiranje i primjenu vještina i znanja kojima diplomirani studenti trebaju raspolagati za uspješno uključivanje na tržište rada, odnosno fleksibilizaciju obrazovnih procesa. Gospodarska kriza koja je Europsku uniju i cijeli svijet pogodila 2008.godine intenzivirala je rasprave o nužnosti stvaranja uvjeta koji će pospješiti adaptabilnost, produktivnost i brzu prilagodbu radne snage potrebama tržišta rada. U tom smislu Hrvatski kvalifikacijski okvir kao instrument uređenja kvalifikacija na svim razinama obrazovanja kroz standarde kvalifikacija, temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, kao i povezivanje razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija Europskoga kvalifikacijskog okvira i Kvalifikacijskog okvira Europskoga prostora visokog obrazovanja dobiva na sve većoj praktičnoj važnosti.

Konferenciju je otvorio izv.prof.dr.sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente koji je u ime uprave Sveučilišta pozdravio sudionike konferencije.

Konferencija je započela izlaganjem mr.sc. Ninoslava Šćukaneca, izvršnog direktora Instituta za razvoj obrazovanja i Nine Vranešević Marinić, pomoćnice izvršnog direktorapod nazivom Kako Hrvatski kvalifikacijski okvir uspostavlja vezu između standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa? s naglaskom na način povezivanja politike obrazovanja s politikom zapošljavanja. Prikazana je veza između standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i ishoda učenja studijskih programa. Predavanjem je obuhvaćen kronološki tijek upisa standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Registar HKO.

Mr.sc. Želimir Kramarić, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore za međunarodne i europske poslove u okviru predavanja Dualno obrazovanje – ostvarenje veze gospodarstva i obrazovanja iznio je očekivanja gospodarstva od Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u pogledu kompetencija završenih studenata – kvalifikacije utemeljene na stvarnim i budućim potrebama gospodarstva, snažnije sudjelovanje u promjenama i kreiranju novih kvalifikacija.

Irena Bačelić, načelnica Sektora za analitiku tržišta rada Ministarstva rada i mirovinskog sustava kroz predavanje Uloga Ministarstva rada i mirovinskog sustava u provedbi Hrvatskog kvalifikacijskog okvira upoznala je sudionike konferencije s mrežnim portalom koji sadrži relevantne podatke o sektoru zanimanja i obrazovnim programima koji mu pripadaju (podaci o broju zaposlenih i nezaposlenih, upisanih u obrazovne profile određenog sektora, prema županijama, dobi i spolu i slično).

Prof.dr.sc. Igor Radeka, predsjednik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja u okviru svog predavanja Hrvatski kvalifikacijski okvir i socijalni dijalog naglasio je da razvoj sustava visokog obrazovanja ovisi prvenstveno o kvaliteti i nositeljima procesa obrazovanja.

Jure Biloglav, viši stručni savjetnik u Odjelu za Hrvatski kvalifikacijski okvir Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta predstavio je zakonodavni okvir vezano za provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira – zakon i pravilnik te ulogu i rad Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala i sektorskih vijeća kao savjetodavnih i stručnih tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora. Posebno je istaknuo činjenicu da je pri donošenju Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru sudjelovao veliki broj aktivnih sudionika.

Emita Bogdan, predstavnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje održala je predavanje pod naslovom Vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju u svjetlu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. U okviru predavanja istaknula je da se visoka učilišta razlikuju obzirom na stupanj implementacije ishoda učenja. U najvećoj mjeri ishodi su definirani na razini studijskih programa, ali ne i na razini pojedinih predmeta ili modula. Upozorila je i na činjenicu da visoka učilišta slabo uključuju dionike i izradu novih i reviziju postojećih studijskih programa.

Maja Jukić, ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje u okviru predavanja Uloga i usklađivanje djelatnosti Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje sa zakonskim okvirom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira predstavila je HKO kao instrument za dostizanje nove vrijednosti u obrazovanju obzirom da povezuje tržište rada s provedbom obrazovnih programa te vrednovanjem ishoda učenja. Kao značajku istaknula je da HKO potiče na suradnju i sinergijsko djelovanje različitih stručnjaka iz različitih institucija i poduzeća.

Ivan Sarić, pravni savjetnik Regionalnog ureda Osijek Hrvatske udruge poslodavaca održao je predavanje Obrazovanje i gospodarstvo – (ne)partnerstvo na tržištu rada. U svom izlaganju istaknuo je značaj uključivanja poslodavaca u planiranju i kreiranju studijskih programa te njihovom oblikovanju u skladu sa potrebama tržišta rada. Naveo je i primjere dobre prakse kao što su suradnja sa Ekonomskim fakultetom u Osijeku u realizaciji studentskih praksi, suradnju na projektu A.C.T.I.V.E., kao i suradnju sa Pravnim fakultetom Osijek.

Željko Bugarić, predstojnik Regionalnog ureda Osijek, Hrvatski zavod za zapošljavanje, održao je predavanje na temu Visokoobrazovni kadar na tržištu rada. U svojoj prezentaciji govorio je o situaciji na tržištu rada, deficitarnim i suficitarnim zanimanjima i potrebi usuglašavanja obrazovnih upisnih politika sa potrebama tržišta rada. Posebno se osvrnuo na potražnju visokoobrazovane radne snage na tržištu rada.

U drugom dijelu konferencije predstavljeni su projekti Sveučilišta koji se financiraju u okviru Europskog socijalnog fonda - Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.“ Riječ je o ugovorima o provođenju projekata koje su na natječaj MZOS-a Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira prijavile sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, kako voditelji ili partneri, s ciljem izrade standarda zanimanja i kvalifikacija te modernizaciju i/ili izradu novih studijskih programa temeljenih na ishodima učenja u skladu s potrebama tržišta rada.

Drugi dio konferencije započeo je izlaganjem izv.prof.dr.sc. Sanje Lončar-Vicković, pročelnice Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta u Osijeku pod nazivom Strategije i trendovi razvoja europskog prostora visokog obrazovanja.Predavačica je prikazala izazove s kojima se zadnjih nekoliko godina suočavala europska akademska i znanstvena zajednice u procesu globalizacije i internacionalizacije. Također, istaknula je značaj partnerskog odnosa studenata, poslodavaca i nastavnika u kreiranju kvalitetnih i društveno odgovornih studijskih programa.

Izv.prof.dr.sc. Sunčica ObermanPeterka, Ekonomski fakultet Osijek iznijela je iskustva ekonomskih fakulteta u projektu Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomija – ECONQUAL.

Cilj projekta je unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanje ekonomista kroz razvoj standarda kvalifikacija u polju ekonomije te unapređenje studijskih programa uz razvoj i korištenje modernih metoda učenja i poučavanja. Ostvarenje specifičnih ciljeva projekta temeljit će se na preporukama najbolje svjetske i europske prakse i načelima HKO-a, a rezultirat će pripremljenom dokumentacijom za upis standarda kvalifikacija u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.


Doc.dr.sc. Jelena Legčević i dr.sc. Barbara Herceg-Pakšić, Pravni fakultet Osijek predstavile su rezultate istraživanja o kvaliteti pravnih studija u Republici Hrvatskoj koje je provedeno u okviru projekta Unapređivanje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog sveučilišta – IURISPRUDENTIA.

Cilj projekta je izrada standarda kvalifikacija za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i za stručni upravni studij, izrada standarda zanimanja, te unapređenje studijskih programa fakulteta-partnera. Nastavno osoblje unaprijediti će svoje kompetencije ivještine potrebne za primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, dok će analitičku podlogu za sve aktivnosti partneri osigurati provedbomaktivnosti koje će uključiti ciljne skupine - nastavno osoblje, studente i poslodavce, te relevantne dionike.


Prof.dr.sc. Zvonko Antunović, Poljoprivredni fakultet Osijek održao je predavanje Preddiplomski studij poljoprivrede i kontekstu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i unapređenje kvalitete kojim je predstavio je projekt Unaprjeđenje kvalitete i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede - HKOagro.

Ciljevi projekta su izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za prvostupnike sveučilišnih preddiplomskih studija polja poljoprivrede i upis standarda u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, izrada novog preddiplomskog studija Poljoprivrede na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku i unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i primjena kompetencijskog pristupa koji u središte stavlja studente.


Izv.prof.dr.sc. Zlata Dolaček-Alduk predstavila je ciljeve, aktivnosti i dosadašnje rezultate projekta Razvoj i primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području visokog obrazovanja građevinskih inženjera - OKVIRhr.

Cilj projekta je uskladiti studije građevinarstva s novim potrebama i standardima kvalifikacija za postizanje društveno prihvatljive razine znanja – novima alatima, novim modelima obrazovanja usklađenih sa strateškim i razvojnim ciljevima te potrebama tržišta rada. Specifični ciljevi projekta su razvoj standarda kvalifikacija na preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva i diplomski sveučilišni studij građevinarstva, razvoj studijskih programa temeljenih na ishodima učenja i unaprjeđenje nastavničkih kompetencija u procesu prijenosa znanja kroz obrazovanje nastavnika za nove vidove učenja.


Doc.dr.sc. Berislav Marković, Odjel za kemiju predstavio je projekt Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika informatike, tehnike, biologije, kemije, fizike i matematike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira – STEMp.

Opći cilj projekta je doprinos daljnjem provođenju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u sektoru obrazovanja profesora. Razvit će se prijedlog standarda zanimanja i prijedlog standarda kvalifikacija za nastavnike informatike, fizike, tehnike, biologije, kemije, matematike te će se, na taj način, modernizirati studijski programi za izobrazbu profesora prethodno navedenih područja, i to na temeljima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira razradom ishoda učenja.Specifični ciljevi projekta su razvoj 6 standarda zanimanja, 6 standarda kvalifikacija te 10 studijskih programa/kurikuluma temeljenih na ishodima učenja.


Konferenciju je prigodnim riječima zatvorio prorektor Mario Vinković, zahvalio predavačima i sudionicima i poželio svim djelatnicima Sveučilišta uspješan rad u području implementacije Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u visoko obrazovanje na osječkom Sveučilištu.